Phòng thí nghiệm "Công nghệ chế biến khí"

Hệ thống sắc ký khí (GPC) - Hãng Agilent Hoa Kỳ

 

Công năng PTN:

Phục vụ cho môn học "Công nghệ chế biến khí"bao gồm các bài thí nghiệm sau:

  1. Xác định thành phần của một hỗn hợp khí;
  2. Khảo sát đường cân bằng pha của một hỗn hợp khí;
  3. Khảo sát sơ đồ công nghệ tách phân đoạn C2+;
  4. Khảo sát sơ đồ công nghệ tách phân đoạn C3+;
  5. Khảo sát sơ đồ công nghệ tách phân đoạn C5+.

Thiết bị chính:

  1. Hệ thống sắc khí khí C1-C5, C5+ hydrocarbon

 

he thong sac ky khi

Hệ thống sắc ký khí (GPC) - Hãng Agilent Hoa Kỳ