Cơ sở vật chất Khoa Dầu Khí

Công năng PTN: Phục vụ cho môn học "Hóa phân tích", bao gồm những bài thí nghiệm sau: Xác định nồng độ dung dịch NaOH bằng dung dịch HCl Xác định nồng độ NaOH và Na2CO3 trong hỗn hợp Chuẩn…