Bài báo khoa học

Abstract: Medium access control (MAC) protocol of underwater acoustic communicationnetwork is a key technologyfor underwater acousticnetworks (UANs). Most of the MAC protocolsfor wireless terrestrial communication networks have been designed with negligible propagation delay. If it is deployed directly in an underwater environment, the UANs will perform inefficiently. In this paper, the...
The mechanical response of as-extruded magnesium–aluminum–manganese alloy with varying (1–4 wt%) aluminum content has been examined, while the concentration of manganese is kept constant at 1 wt%. Results indicated that microstructure exhibits more uniform and equiaxed grain structure, and gradual decrease of texture intensity with increasing aluminum content. Mechanical testing results revealed...
Bài báo này trình bày các phân tích động học thuận, động học ngược và mô phỏng trên phần mềm Matlab cho một cơ cấu tay máy dạng chuỗi 7 bậc tự do. Cơ cấu này gồm có 6 khớp quay (theo thứ tự là các khớp 1, 2, 4, 6, 7 và 8) và 2 khớp chuyển dộng tịnh tiến (khớp 3 và 5). Do các khớp quay 2, 4 bị phụ thuộc cơ khí với nhau làm cho hệ chỉ có 7 bậc tự do và giúp cho…