Bài báo khoa học

Bài báo này trình bày các phân tích động học thuận, động học ngược và mô phỏng trên phần mềm Matlab cho một cơ cấu tay máy dạng chuỗi 7 bậc tự do. Cơ cấu này gồm có 6 khớp quay (theo thứ tự là các khớp 1, 2, 4, 6, 7 và 8) và 2 khớp chuyển dộng tịnh tiến (khớp 3 và 5). Do các khớp quay 2, 4 bị phụ thuộc cơ khí với nhau làm cho hệ chỉ có 7 bậc tự do và giúp cho…
Carbon nanotubes (CNTs) are considered as molecular-scale tubes of graphite carbon. They have attracted extensive research interest because of their extraordinary mechanical, electrical, and thermal properties. The excellent mechanical properties of CNTs make them ideal for reinforcement in high-performance composite materials. For development of high-performance CNT-reinforced composites,...
The photocatalytic degradation of the azo dye reactive red 2 (RR2) was investigated in an irradiated titanium dioxide aqueous suspension. The mechanism of mineralization of the nitrogen heteroatoms during the photocatalytic degradation of the 3 aminophenol, ammelid and reactive red 2 was proposed based on experimental results and calculated charge density and frontier electron density

Petrovietnam Journal Vol.6 2015

Thứ hai, 14 Tháng 9 2015
Petrovietnam Journal Vol.6 2015
Drawing, winding, and pressing techniques were used to produce horizontally aligned carbon nanotube (CNT) sheets from free-standing vertically aligned CNT arrays. The aligned CNT sheets were used to develop aligned CNT/epoxy composites through hot-melt prepreg processing with a vacuum-assisted system. Effects of CNT diameter change on the mechanical properties of aligned CNT sheets and their...