Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy và hệ liên kết xét tuyển đợt 1 dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2020

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non;

Căn cứ Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy và hệ liên kết của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam;

Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy và hệ liên kết năm 2020 Trường Đại học Dầu khí Việt Nam thông báo Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm đủ để nộp hồ sơ ĐKXT) tuyển sinh đại học hệ chính quy và hệ liên kết xét tuyển đợt 1 dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đã tính điểm ưu tiên) như sau:

Hệ Ngành học Tổ hợp xét tuyển Tổ hợp môn xét tuyển Mã ngành Mã ngành đăng ký Chỉ tiêu tuyển sinh Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Chính quy Kỹ thuật Hóa học (Lọc-Hóa dầu)

A00

D07

A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

D07 (Toán, Hóa học, Anh văn)

7520301    7520600* 100

15.00

Kỹ thuật Dầu khí (Khoan-Khai thác Mỏ Dầu khí) 7520604
Kỹ thuật Địa chất (Địa chất - Địa vật lý Dầu khí) 7520501
Liên kết Kỹ thuật Hóa học A00, D07

A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

D07 (Toán Hóa học, Anh văn)

  7520301_LK 75

15.00

Kỹ thuật Dầu khí A00, A01

A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

A01 (Toán, Vật lý, Anh văn)

7520604_LK
Khoa học trái đất/Địa chất Dầu khí A00, A01 7520501_LK

Trân trọng thông báo./.