Cơ cấu tổ chức Khoa KHCB

STT Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Email
1 01 pgs tspham hong quang PGS. TS.Phạm Hồng Quang Trưởng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 02 ts le van sy PGS. TS. Lê Văn Sỹ Phó Hiệu Trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 2 TS. Vũ Minh Hùng Trưởng bộ môn Kỹ thuật Cơ sở This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 photo coming soon ThS. Nguyễn Hoàng Ngọc Tú Phụ trách bộ môn Tiếng Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 05 ts trinh quang trung TS. Trịnh Quang Trung Cán bộ giảng dạy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 09 ths nguyen to nga ThS. Nguyễn Tố Nga Trợ giảng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 10 ths dao duc cuong ThS. Đào Đức Cường Trợ giảng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 11 ks nguyen phan anh NCS. Nguyễn Phan Anh Trợ giảng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 12 cn nguyen van kiet Ths. Nguyễn Văn Kiệt Cán bộ thí nghiệm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 photo coming soon ThS. Nguyễn Thu Hồng Cán bộ giảng dạy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 07 ts tran huu nam TS. Trần Hữu Nam Cán bộ giảng dạy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 photo coming soon ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà Trợ giảng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 photo coming soon NCS. Lê Thị Huyền Trợ giảng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 photo coming soon ThS. Phùng Thanh Loan Trợ giảng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 photo coming soon CN. Nguyễn Thị Hà Phương Trợ giảng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.