Giới thiệu Khoa Khoa Học Cơ Bản

Khoa KHCB được thành lập theo QĐ số 43/QĐ-ĐHDK ngày 27 tháng 1 năm 2011 của Hội đồng Trường ĐHDKVN. Khoa KHCB là đơn vị đào tạo và quản lý cơ sở của Trường, có chức năng tổ chức thực hiện công tác đào tạo các môn học đại cương, cơ sở kỹ thuật ngành trong chương trình đào tạo hệ đại học chính quy và các hệ đào tạo khác của Trường ĐHDKVN.Hiện tại Khoa có 16 cán bộ giảng viên, trong đó có: 2 phó giáo sư, 4 tiến sĩ, 3 nghiên cứu sinh, và 8 thạc sĩ.

KHCB có đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật cao được đào tạo ở nước ngoài trong các lĩnh vực toán, vật lý, điện-tự động hóa, kỹ thuật cơ khí và công nghệ thông tin. Khoa tham gia đào tạo sinh viên hệ đại học và cao học tại PVU,luôn gắn kết công tác giảng dạy với nghiên cứu khoa học để đảm bảo chất lượng đầu ra.

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là một trong những nhiệm vụ quan trọng và bắt buộc được Khoa triển khai từ ngày thành lập đến nay. Nhiều công trình nghiên cứu do các cán bộ của Khoa thực hiệnđã được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín, các hội nghị, hội thảo khoa học trong nướcvà quốc tế.

Bên cạnh đó, Khoa còn tham gia vào công tác quy hoạch, phát triển và tuyển dụng đội ngũ giảng viên. Đồng thời cũng tham gia thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho đội ngũ cán bộ và sinh viên.

Khoa cũng là đơn vị tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo cho các môn học đang phụ trách.