Giới thiệu Phòng Đào tạo

Chức năng

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức quản lý và thực hiện công tác đào tạo bậc đại học & sau đại học.

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ chung

- Nghiên cứu đề xuất phương hướng phát triển của Trường về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo;

- Đề xuất, xây dựng các quy định, quy chế phù hợp trong quản lý giảng dạy, học tập đáp ứng các quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo nhằm đảo bảo đào tạo chất lượng cao;

- Nghiên cứu, đề xuất và phối hợp cùng các đơn vị triển khai các biện pháp để đảm bảo đào tạo chất lượng cao.

Công tác tuyển sinh

-  Xây dựng và đề xuất các chỉ tiêu, quy trình tuyển sinh nhằm đạt được sứ mệnh và mục tiêu chiến lược của Trường;

-  Xây dựng kế hoạch và giúp việc Hội đồng tuyển sinh thực hiện công tác tuyển sinh các hệ đào tạo bậc đại học, sau đại học theo chỉ tiêu, khối thi, ngành đào tạo do khoa/bộ môn đề xuất;

-  Tiếp nhận, quản lý và xử lý hồ sơ đăng ký dự tuyển và tổ chức các hoạt động tuyển sinh;

-  Đề xuất xây dựng và  tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông phục vụ công tác tuyển sinh;

-  Hợp tác với các trường đại học khác để xây dựng chiến lược tuyển sinh cho Trường.

Tổ chức và quản lý công tác giảng dạy và học tập

- Lập kế hoạch đào tạo hàng năm và kế hoạch giảng dạy từng học kỳ trình lãnh đạo Trường phê duyệt;

- Thực hiện điều phối, xây dựng thời khóa biểu và quản lý công tác đào tạo của các cán bộ giảng dạy trong toàn Trường; phối hợp với các khoa, trung tâm đào tạo tổ chức đăng ký môn học cho sinh viên;

-  Điều hành việc sử dụng giảng đường, phòng học;

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu liên quan đến sinh viên và công tác giảng dạy của cán bộ giảng dạy;

- Theo dõi kiểm tra việc thực hiện quy chế, quy định học vụ đại học, quy chế giảng dạy và kịp thời phát hiện, đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung;

-  Chủ trì và xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;

-  Chủ trì và phối hợp với các khoa xây dựng đề án xin mở ngành/chuyên ngành đào tạo đại học và sau đại học;

-  Đề xuất các thủ tục và phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính để ký HĐGD với giảng viên thỉnh giảng (dựa trên đề xuất danh sách giảng viên thỉnh giảng của các khoa).

Tổ chức kiểm tra, đánh giá, thi tốt nghiệp

- Xếp lịch thi và kiểm tra môn học, phối hợp với các đơn vị trong Trường tổ chức và điều hành các đợt kiểm tra/ thi/đánh giá tập trung;

- Tổ chức quản lý các bảng điểm gốc kết quả học tập của sinh viên;

- Phối hợp với các khoa, trung tâm để thành lập các Hội đồng chấm thi cuối khoá;

- Làm quyết định thành lập các Hội đồng bảo vệ luận án tốt nghiệp theo đề nghị của các khoa chuyên môn.

Quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ

-  Tổ chức các hội đồng xét tư cách làm đồ án tốt nghiệp và hội đồng xét tốt nghiệp;

-  Chuẩn bị hồ sơ đề nghị duyệt cấp bằng tốt nghiệp;

-  Tổ chức in bằng tốt nghiệp, chứng chỉ;

-  Tổ chức quản lý và cấp phát các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm toàn khoá học cho sinh viên tốt nghiệp; sao văn bằng chứng chỉ cho sinh viên.

- Đảm bảo tính hợp pháp của quá trình cấp bằng liên quan tới việc cấp các chứng chỉ, bằng cấp theo luật lệ hoặc quy định của Trường và Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Công tác sinh viên

- Giáo dục chính trị – tư tưởng, đạo đức, lối sống và tổ chức các hoạt động rèn luyện cho sinh viên: triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của sinh viên và đề xuất với Đảng uỷ, Hiệu trưởng có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp và kịp thời; tổ chức thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện theo năm học;

- Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên;

- Phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Ban Liên lạc cựu sinh viên tổ chức các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho sinh viên; chủ động phối hợp với các đơn vị trong Trường tổ chức cho sinh viên tham gia thi Olympic và nghiên cứu khoa học, các cuộc thi phong trào cho sinh viên;

- Chủ trì việc xét duyệt các học bổng, học bổng du học và quỹ hỗtrợ sinh viên của Trường; theo dõi và chịu trách nhiệm đề xuất công tác thi đua – khen thưởng, kỷ luật sinh viên với Hiệu trưởng, tổ chức thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên;

- Kiểm tra việc chấp hành quy chế học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú; kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm; tổ chức thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện theo năm học;

- Cấp thẻ sinh viên, giấy chứng nhận và các giấy tờ khác liên quan đến học tập của sinh viên;

- Tư vấn định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

- Tổ chức tiếp nhận và quản lý sinh viên trong ký túc xá theo đúng các điều kiện và tiêu chuẩn do Trường quy định; kết hợp với địa phương, tổ chức quản lý tạm trú, tạm vắng cho sinh viên theo đúng quy định của chính quyền địa phương; tham gia quản lý giáo viên và sinh viên nước ngoài ở tại ký túc xá;

Công tác đảm bảo chất lượng

- Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các tiêu chí, các văn bản đánh giá chất lượng đào tạo của các phòng/ khoa/trung tâm; hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về đảm bảo chất lượng tại các đơn vị trong Trường;

- Thanh tra, kiểm tra các kỳ thi ;

- Tham mưu, xây dựng (phối hợp các khoa, bộ môn) và quản lý (bảo mật, xuất đề thi) ngân hàng đề thi của các môn học.

-  Tổ chức triển khai và kiểm tra công tác tự đánh giá, báo cáo Hiệu trưởng và giúp Hiệu trưởng theo dõi, giám sát các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo; hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện các công tác tự đánh giá theo tiêu chí của Trường đề ra;

-  Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong việc cập nhật các thông tin, minh chứng của các đơn vị phục vụ cho việc kiểm định chất lượng; quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá; thường xuyên cập nhật các minh chứng theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Trường;

-  Sau 2 năm kể từ ngày có quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, bộ phận Đảm bảo chất lượng chủ trì công tác tự đánh giá giữa kỳ và gửi báo cáo cho Hội đồng kiểm định chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

- Nghiên cứu tình trạng chất lượng, hiệu quả các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, từ đó, xây dựng báo cáo và kiến nghị Hiệu trưởng, các đơn vị liên quan điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo đề ra;

- Phối hợp với đoàn đánh giá bên ngoài trong việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng đào tạo của Trường; kiểm tra hoạt động giảng dạy của các khoa và bộ môn;

Các nhiệm vụ khác

- Đối chiếu xác nhận giờ giảng cho các đơn vị đào tạo và cán bộ giảng dạy, đề xuất thanh toán tiền giảng dạy cho cán bộ giảng dạy;

- Phối hợp với các đơn vị khác trong Trường tổ chức lễ khai giảng và phát bằng tốt nghiệp;

- Làm việc với các cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp để hướng nghiệp cho sinh viên;

- Thực hiện công tác quản lý chuyên môn các giáo trình; đề xuất các hội đồng chuyên môn nghiệm thu các giáo trình, sách chuyên môn và làm thủ tục đề nghị thanh toán.