Đào tạo sau đại học

Chương trình đào tạo cao học Công trình biển Danh sách giảng viên Hà Lan tham gia giảng dạy STT Họ và tên Đơn vị công tác Chuyên ngành 1 Prof.dr.ir. Sape A. Miedema TUD KT khoan – khai thác, KT nạo vét 2 Prof.dr.ir. Rene H.M. Huijsmans TUD Cơ học thủy khí 3 Prof.dr. Andrei Metrikine TUD Động lực học kết cấu 4 Dr.ir. Pepijn de Jong TUD Cơ học thủy khí 5 Dr.ir. Hugo T. Grimmelius TUD Động lực học điều khiển 6 Dr. ir. John Preedy TUD…
Mục tiêu chung Đào tạo trình độ ThS giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành CTB - DK ; ThS tốt nghiệp ngành CTB có khả năng tính toán, thiết kế, xây dựng, bảo trì, quản lý các giàn khoan – khai thác DK, các công trình nổi trên biển và các hệ thống ngầm dưới biển; ThS ngành CTB có…