Cơ cấu tổ chức Phòng ĐN&KHCN

TT Hình ảnh Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
1 anhnp TS. Nguyễn Phan Anh Phụ Trách phòng (254) 3738879 Ext. 268 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyn Th Hi H Bà Nguyễn Thị Hải Hà Chuyên viên - Phụ trách Khoa học Công nghệ (254) 3738879 Ext. 229 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 04GEO110001 Bà Nguyễn Thị Thu An Chuyên viên - Phụ trách Đối ngoại (254) 3738879 Ext. 139 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.