Cơ cấu tổ chức Phòng ĐN&KHCN

TT Hình ảnh Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
1 photo coming soon TS. Nguyễn Tô Hoài Phó Trưởng phòng -Phụ Trách phòng (254) 3738879 Ext. 268 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 photo coming soon Bà Vũ Thị Ngọc Diệu Chuyên viên - Phụ trách Đối Ngoại (254) 3738879 Ext. 139 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 photo coming soon Bà Nguyễn Thị Hải Hà Chuyên viên - Phụ trách Khoa học Công nghệ (254) 3738879 Ext. 229 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.