Cơ cấu tổ chức Phòng Đào tạo

TT Hình ảnh Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
1 phonglq TS. Lê Quốc Phong Trưởng Phòng (254)3.738879 Ext: 170 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 kieunt ThS. Ngô Thu Kiều Phó trưởng phòng  (254)3.738879 Ext: 110 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 anbt ThS. Bùi Tử An Chuyên viên (254)3.738879 Ext: 177 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 cungtn Ông Trần Ngọc Cung Chuyên viên  (254)3.738879 Ext: 126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 lanpth Bà Phạm Thị Hoài Lan Chuyên viên (254)3.738879 Ext: 128 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 linhntt Bà Nguyễn Thị Thùy Linh Chuyên viên (254)3.738879 Ext: 129 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.