Hội nghị khoa học - "Cơ học đá - Những vấn đề đương đại" - Vietrock 2021