Sơ đồ Phòng thi Đánh giá năng lực (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh) tại Trường Đại học Dầu khí Việt Nam, Cụm thi 33, Điểm thi 68